เกี่ยวกับเราบริษัทไทม์สตาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

โดยอาจารย์สิทธิชัย สุวรรนาวุธ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
TEL. 038-018953 Hotline : 081-6507312
Fax : 038-018953
http://www.facebook.com/sittichaisuwonnavudh
ประวัติการศึกษา..............................................................
ปี 2532 จบปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา http://www.met.fte.kmutnb.ac.th/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี 2527 จบปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ http://www.edu.swu.ac.th/edu/index.php สาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน
ปี 2523 รับราชการครูสังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2537 ลาออกจากราชการ เพื่อประกอบอาชีพรับเหมางานก่อสร้าง จนถึงปัจจุบัน
ปี 2538-2541 เป็นช่วงที่รุ่งโรจน์สุดๆ ของชีวิต
ปี 2542-2545 เป็นช่วง ขาลงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ปี 2546-ปัจจุบัน เป็นช่วงที่รุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลย์อีกครั้ง 

                                                                                                  

Visitors: 4,315